Wymagane Dokumenty

Sporządzenie aktu notarialnego wymaga dostarczenia do kancelarii odpowiednich dokumentów oraz danych osobowych, przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, w celu ich sprawdzenia oraz przygotowania treści aktu notarialnego.

Dane stron niezbędne do przygotowania aktu notarialnego:

osoby fizyczne – imiona, nazwiska, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, serie i numery dokumentów tożsamości, numer PESEL, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz stan cywilny;

osoby prawne – nazwa osoby prawnej, dane osobowe przedstawicieli, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby oraz umowa spółki (statut).

Dokumenty potrzebne do zbycia nieruchomości gruntowej:

numer księgi wieczystej;

dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości;

wypis z rejestru gruntów, opatrzony klauzulą, że dokument ten stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej;

zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu;

inne zależne od sytuacji prawnej (np. wyrys z mapy ewidencyjnej, mapa z projektem podziału nieruchomości wraz z ostateczną decyzją zatwierdzającą ten podział).

Dokumenty potrzebne do zbycia nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

numer księgi wieczystej;

dokument stwierdzający podstawę nabycia.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej:

odpis skrócony aktu małżeństwa.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;

zaświadczenie z Urzędu Gminy o numerze PESEL osoby zmarłej;

odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko rodowe – odpisy skrócone aktów małżeństwa;

oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli był sporządzony;

numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy.

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest prawo nabyte uprzednio tytułem spadku lub zasiedzenia, a po 1.01.2007, także tytułem darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wydanego przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające zapłacenie podatku, zwolnienie od podatku lub wygaśnięcie podatku.