Czynności Notarialne

Kancelaria dokonuje wszelkich czynności notarialnych przewidzianych ustawą Prawo o notariacie, w związku z czym notariusz:

Sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, zamiany, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy spółek, testamenty, pełnomocnictwa i inne),

Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego,

Dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu,

Wydaje zaświadczenia wykonawcy testamentu,

Spisuje protokoły, w tym protokoły z walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz z zebrań wspólnot mieszkaniowych,

Sporządza poświadczenia:

własnoręczności podpisu,

zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,

daty okazania dokumentu,

pozostawania osoby przy życiu lub w oznaczonym miejscu,

Doręcza oświadczenia,

Przyjmuje na przechowanie dokumenty, a w związku z dokonywaną w jego Kancelarii czynnością notarialną przyjmuje, także papiery wartościowe i pieniądze w walucie polskiej i obcej,

Sporządza protesty weksli i czeków,

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

Na żądanie strony sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,

Dokonuje innych czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów.

Zgodnie z prawem czynności notarialne mogą być dokonywane w Kancelarii Notarialnej, a poza nią jedynie gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące zamierzonych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.